Oulun Hellman-sukuseura r.y:n säännöt.

Yhdistys merkitty Yhdistysrekisteriin 19.2.1948 numerolla 48646.

Säännöt muutettu vuosikokouksessa 4.4.1965.

Muutos merkitty Yhdistysrekisteriin 18.9.1965.


1 §.

Yhdistyksen nimi on Oulun Hellman-sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Fredrik Mauritz ja Henrika Carolina Hellmanin jälkeläisten yhdyssiteenä sekä ylläpitää ja edistää suvun jäsenten sukuhistoriallista yhteenkuuluvaisuutta ja kaikinpuolista yhteishyvää kokouksin, sukujuhlin, kilpailuin, julkaisuin ja rahastoin.

3 §.

Yhdistyksen jäsenet, joiksi pääsevät edellämainitun suvun jäsenet ja heidän aviopuolisonsa, yhdistyksen johtokunta hyväksyy ja eroittaa.

Jokainen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta varsinainen kokous päättää. Johtokunta voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta.

4 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon yhdistyksen varsinainen kokous valitsee kolmivuotiseksi toimikaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan.

5 §.

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, jolloin tilit on jätettävä tilintarkastajille.

Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa yhdistyksen johtokunnalle maaliskuun kuluessa.

6 §.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi ennen heinäkuun ensimmäistä päivää. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään johtokunnan laatimat kolmen edellisen vuoden vuosi- ja tilikertomukset,
  2. esitetään tilintarkastajien lausunnot yhdistyksen varojen hoidosta kolmena edellisenä tilivuotena ja päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3. toimitetaan johtokunnan vaali seuraavaksi toimikaudeksi,
  4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen ja kahden seuraavan tilivuoden tilejä,
  5. määrätään edellisessä kohdassa tarkoitettujen tilivuosien jäsenmaksujen suuruudet sekä
  6. käsitellään kokouskutsussa ilmoitetut muut asiat.

Muita kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

7 §.

Yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide. Äänivalta yhdistyksen kokouksissa on 18 vuotta täyttäneillä yhdistyksen jäsenillä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §.

Yhdistyksen kutsuu kokoon johtokunta kirjelmin, jotka postitetaan vähintäin kuukautta ennen kokousta ja joissa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

9 §.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

10 §.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

11 §.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ja yhdistyksen purkamisesta päättää vain yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa ja vaaditaan päätökseen vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

12 §.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen omaisuus suvun vähävaraisten jäsenten hyväksi johtokunnan harkinnan mukaan.